Πολιτική Ποιότητας

Η Εταιρεία FONTANA FOUNTAINS A.B.E.E. ιδρύθηκε το 1971 με αντικείμενο την παραγωγή και διάθεση συντριβανιών. Με ανοδική πορεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, προάγει τη διαρκή βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας καθώς και των παραγόμενων προϊόντων εφαρμόζοντας ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001.

Η Εταιρεία με συνεχείς επενδύσεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό αλλά και σε τεχνογνωσία, εξασφαλίζει την ικανοποίηση του πελάτη. Ακόμα, δίνοντας έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό διασφαλίζει άριστες και ασφαλείς συνθήκες εργασίας.

Για την αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας η Εταιρεία:

· παρέχει επάρκεια μέσων για την αποδοτική εφαρμογή του,

· εξασφαλίζει τη συνεχή παρακολούθηση όλων των σταδίων της παραγωγικής διαδικασίας εξασφαλίζοντας παράλληλα την άριστη ποιότητα των πρώτων υλών αλλά και των τελικών προϊόντων,

· διασφαλίζει τη σωστή λειτουργία του ποιοτικού ελέγχου,

· έχει τεκμηριώσει διαδικασίες για τον αποτελεσματικό χειρισμό των απαιτήσεων των πελατών καθώς και δυνητικών παραπόνων,

· καθιερώνει σύστημα εσωτερικών ελέγχων με σκοπό τον εντοπισμό και την πρόληψη λανθασμένων χειρισμών,

· παρέχει συστηματικά διορθωτικές ενέργειες σε προβληματικές περιοχές με στόχο την αναβάθμιση και την σωστή λειτουργία του εφαρμοσμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας,

· καθιερώνει, παρακολουθεί και ανασκοπεί όποτε απαιτείται αντικειμενικούς σκοπούς ποιότητας,

· δεσμεύεται αναφορικά με την εφαρμογή του ισχύοντος Νομοθετικού και Κανονιστικού Πλαισίου,

· μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας,

· εντοπίζει και αντιμετωπίζει ή αξιοποιεί τις απειλές και τις ευκαιρίες που μπορεί να επηρεάζουν τη συμμόρφωση των προϊόντων και υπηρεσιών της.

Όλοι οι εργαζόμενοι της Εταιρείας είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή της Πολιτικής της σε θέματα Ποιότητας.

Επιπλέον, η Διεύθυνση της Εταιρείας είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και την αναβάθμιση της Πολιτικής Ποιότητας σε τακτά χρονικά διαστήματα με σκοπό να επιβεβαιώσει ότι παραμένει αφοσιωμένη στο αντικείμενο και αποτελεσματική